533
page-template,page-template-page-fullwidth,page-template-page-fullwidth-php,page,page-id-533,do-etfw,stockholm-core-1.2.1,ecwd-theme-stockholm,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,fs-menu-animation-underline,popup-menu-fade,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Decidim Vila-seca és una candidatura municipalista creada per a les eleccions municipals de 2015 sota el paraigües d’Acord Municipal (acrònim DVAM). Com a tal, no és un partit polític registrat i la seva organització interna es reflexa en el Reglament de Règim Intern (RRI) creat i aprovat a instàncies dels membres de la candidatura. En aquesta pàgina podeu consultar una síntesi d’aquest Reglament.

Mans128

ESTRUCTURA

L’estructura organitzativa consta fonamentalment de:

 • Assemblea General
 • Coordinadora Executiva
 • Grups de treball
 • Equips temàtics
 • Càrrecs electes

 

ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General (AG) és l’òrgan representatiu de la voluntat de tots els conformants de la candidatura i de totes aquelles persones que hi col·laboren. Formaran part de l’Assemblea General els components de la Coordinadora Executiva, els membres partíceps dels grups de treball i els membres dels equips temàtics, així com totes les persones candidates en les passades eleccions municipals. No es rebran retribucions pel fet de formar-ne part.

Correspondran a l’AG les facultats de:

 • Aprovar, si escau, la gestió de la Coordinadora Executiva i la gestió de comptes.
 • Aprovar i modificar el Reglament de Règim Intern.
 • Acordar la forma i l’import de les contribucions dels regidors al finançament de la Candidatura.
 • Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de la Candidatura.
 • Conèixer les sol·licituds presentades per entrar en un Grup de Treball, i també les altes i baixes que han succeït tant en els Grups de Treball com a la Coordinadora Executiva.
 • Aprovació del Pla Estratègic de Legislatura i la Memòria Anual.
 • Ratificació dels càrrecs de la Coordinadora Executiva.

 

COORDINADORA EXECUTIVA

La Coordinadora executiva (CE) és l’òrgan creat a proposta de l’AG amb la potestat d’actuar en:

 • La Direcció executiva de Decidim
 • Executar els acords de l’Assemblea General
 • La convocatòria i la confecció de l’ordre del dia de les reunions i Assemblees.
 • Mantenir relacions polítiques amb altres organitzacions polítiques i socials
 • Vetllar per la unitat del discurs de Decidim en tots els àmbits i liderar la debat intern de l’organització.
 • Coordinació dels Grups de Treball, l’equip de comunicació i els regidors/es.
 • Tota classe d’actes que facin possible complir les finalitats de Decidim i no siguin competències de l’Assemblea General o d’altres òrgans.
 • Crear les comissions de treball i estudi que calgui per al desenvolupament dels programes d’actuació de Decidim així com nomenar les persones comissionades necessàries.
 • La creació i redacció dels pressupost, memòria i pla estratègic, tenint en compte les aportacions dels grups de treball, l’equip de  comunicació i l’assessor legal.
 • Vetllar pel bon funcionament de l’organització i dinamitzar la tasca política dels membres de Decidim.
 • La proposta d’admissió o d’expulsió de membres de Decidim. L’aprovació d’aquesta decisió serà amb majoria absoluta, informant del resultat a la següent Assemblea General.

Conformaran la CE: el portaveu, el secretari, el responsable de finances, els responsables de cadascun dels grups de treball, el representant de l’equip de comunicació i, quan es cregui escaient, l’assessor en l’àmbit jurídic. Els membres seran escollits a proposta de l’AG i ratificats en ella. No es rebrà retribució pel fet de formar part de la CE.

 

GRUPS DE TREBALL

Els grups de treball (GT) són els òrgans més rellevants de la candidatura. Seran seves les tasques de processament de la informació rebuda en els Plens, així com l’estudi i desenvolupament de propostes i projectes a tractar en el si de l’Ajuntament. Pretenen ser, doncs, extensions fora de l’Ajuntament dels regidors electes. Les competències dels GT són:

 • Rebre la informació dels regidors/es dels temes a tractar en les diferents Comissions Informatives i del Ple municipal.
 • Elaboració d’informes de resultats i propostes detallats pels regidors/es, i una versió reduïda per la difusió pública.
 • Calendarització de les reunions, convocatòria de les mateixes i confecció dels Ordres del dia i les Actes de les trobades. Els odres del dia s’han de fer arribar als membres del grup dos dies abans de la reunió, juntament a l’OD de les comissions informatives.
 • Ser membre de la Coordinadora Executiva.
 • Assistència a les reunions de responsables de grup.
 • Desenvolupament del programa i lideratge del pla de treball i estratègic de Decidim.
 • Coordinació amb l’equip de difusió i comunicació.
 • Esdevenir nexe de connexió amb les organitzacions, entitats socials i experts representatius en cada àmbit sectorial específic.

Els GT seran tants com es consideri necessari per a fer front a cada legislatura, sempre en concordança amb l’estructura municipal establerta. Formaran part dels GT els responsables de cada Grup i els seus membres inscrits. Qualsevol persona pot formar part d’un GT, però es demanarà a aquesta la seva adhesió formal al GT. No es rebrà retribució pel fet de formar part d’un Grup de Treball.

 

CÀRRECS ELECTES

S’entén per càrrecs electes totes aquelles persones que ocupin un càrrec en l’Administració Pública després d’haver estat sotmesos a un procés electoral o a una elecció supramunicipal mancomunada, representant la candidatura de Decidim Vila-seca – Acord Municipal. Aquests càrrecs es veuran sotmesos a la limitació expressa de no superar dues legislatures de forma ininterrompuda.

Seran deures dels càrrecs electes de DVAM:

 • Lleialtat i compromís amb Decidim Vila-seca i compliment de totes les tasques inherents al càrrec.
 • Informar periòdicament de la seva actuació a l’organització i a la ciutadania en general.
 • Declarar totes les seves fonts d’ingressos, els seus interessos econòmics i el seu patrimoni davant de la Coordinadora Executiva, especialment al principi i al final del mandat o quan ho requereixin els òrgans de direcció del partit. Aquesta declaració genèrica de béns serà publicada al web de la candidatura.
 • Ser coherents amb els acords i les resolucions presos pels Grups de Treball, la coordinadora executiva i l’Assemblea General, així com amb els compromisos electorals.

Seran drets dels càrrecs electes de DVAM:

 • Rebre assistència tècnica i suport de l’organització per al desenvolupament de la seva activitat.
 • Representar públicament Decidim en la institució en la qual desenvolupin la seva activitat.
 • Rebre informació de totes les decisions o informes que els afectin o siguin de la seva competència.
 • Ser respectats en l’exercici de les seves funcions per part dels membres de Decidim Vila-seca.

 

RELACIONS AMB LA COALICIÓ ACORD MUNICIPAL – ERC

En el RRI de Decidim Vila-seca s’especifica la realitat existent:

 • Que no existeix una dependència ideològica ni de posicionament políticosocial respecte de la Secció Local de ERC ni d’altres òrgans del partit.
 • Que no s’accepten ingerències de partit en les decisions soberanes de la candidatura DVAM.
 • Que l’adhesió a la candidatura Decidim Vila-seca no implica l’adhesió a ERC ni viceversa.

Mans128