739
post-template-default,single,single-post,postid-739,single-format-standard,do-etfw,stockholm-core-1.2.1,ecwd-theme-stockholm,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,fs-menu-animation-underline,popup-menu-fade,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Ple del cartipàs: valoració, justificació dels vots i reflexions

Avui, divendres 10 de juliol, s’ha celebrat el Ple extraordinari del cartipàs. En aquest Ple es defineix el funcionament hàbil per a la legislatura pertinent. És ben sabut, però no per això menys important de recordar, que la política municipal del grup de Govern, de CiU, ha estat i és, des de sempre, procliva a anul·lar el debat en el si del Ple de l’Ajuntament de Vila-seca. Una i altra vegada, s’ha pretès buidar de contingut l’òrgan més representatiu de la realitat vila-secana, per mitjà de la delegació del màxim de competències permeses per la Llei. I aquesta vegada no ha estat diferent.

Des de Decidim Vila-seca denunciem enèrgicament aquesta sistemàtica acció de desmantellament del debat polític en el nostre poble. Nosaltres, volem un Ple de l’Ajuntament amb plenes capacitats i on s’escolti i es consideri les propostes de tots els grups municipals i les decisions que corresponen al Ple, portant-les a debat i votació. No volem plens municipals esporàdics i de deu minuts de durada. Volem que al Ple de l’Ajuntament de Vila-seca, s’hi faci política.

En aquest Ple extraordinari, el del cartipàs, l’ordre del dia preveia que l’Alcadia donés compte de tot un seguit de Decrets, en els quals es tracta: la composició de la Junta de Govern Local, el nomenament de Tinents d’Alcalde, l’organització del Govern Municipal, la delegació de competències d’Alcaldia cap a aquesta Junta i, a més a més, tot un seguit de Decrets referents a la concessió i especificació de llicències i permisos per a disposar de terrasses al carrer en bars o guinguetes a la platja. Tots aquests Decrets no s’han votat, ja que es tracta de competències de l’Alcalde.

 

VOTACIÓ DE PROPOSTES D’ALCALDIA

Les propostes d’Alcaldia votades en aquest Ple i previstes a l’Ordre del dia han estat:

  1. Règim de sessions del Ple
  2. Creació i composició de Comissions Informatives
  3. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes
  4. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local
  5. Creació dels Grups Polítics Municipals
  6. Règim de dedicació, indemnització i retribucions dels membres de la Corporació Local
  7. Representants de l’Ajuntament en els Patronats Municipals, entitats supramunicipals i altres

Aquest seguit de propostes sí que s’han votat al Ple de l’Ajuntament i, més enllà de mostrar-vos els documents originals que donen peu a aquestes votacions, tot seguit us n’explicarem els seus aspectes fonamentals i justificarem els nostres criteris de votació.

 

Règim de sessions del Ple

Aquest Règim determina que els plens ordinaris de l’Ajuntament seran convocats un cop al mes (no com a mínim, sinó estrictament) el darrer divendres de cada mes a les 21h. Aquest mateix Règim faculta l’Alcalde per a no convocar els Plens d’agost i desembre ja que els consideren vacacionals.

– Sentit del vot de Decidim Vila-seca: En Contra

– Justificació:

Per una banda, l’article 98 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, diu clarament que en municipis de més de 20.000 habitants, el Ple ha de reunir-se, com a mínim, un cop al mes. Per tant, ens podríem trobar que el Decret no s’ajusta al que està legalment establert, ja que proposa la no convocatòria dels Plens ordinaris d’agost i desembre.

Per altra banda, si tal com nosaltres defensem, no s’haurien de produir delegacions del Ple cap a la Junta de Govern Local, podria donar-se la circumstància que una convocatòria mensual fos insuficient per tal de mantenir l’eficiència necessària en el funcionament municipal. En aquest cas desitjat, caldria convocar Plens amb una freqüència més elevada: no n’hi ha d’haver prou amb un Ple al mes, si el Ple té totes les competències que legalment li pertoquen.

 

Creació i composició de les Comissions Informatives

En aquesta Proposta es tractava la creació de les diverses Comissions Informatives, els àmbits corresponents a cadascuna i la representativitat dels Grups Municipals en elles. Si accediu a l’enllaç adequat, podreu veure quines són les quatre Comissions creades i els àmbits que els corresponen.

– Sentit del vot de Decidim Vila-seca: En Contra

– Justificació:

Tot i que la proposta s’ajusta a Llei i en aquest sentit no hi ha res a dir, volem fer notar la gran quantitat d’àrees força diferenciades que queden dins de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, esdevenint un autèntic calaix de sastre. En la nostra opinió, aquests àmbits mereixen una reflexió i anàlisi més profunda, separant alguns aspectes que permetrien una major especialització i, per tant, un major grau d’eficiència a l’hora de tractar cada àmbit.

 

Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan d’obligatòria creació, per Llei, que es reuneix anualment i que té representació proporcional de tots els grups municipals.

– Sentit del vot de Decidim Vila-seca: A favor

– Justificació:

Aquesta és una comissió definida per Llei i la Proposta d’Alcaldia s’ajusta als termes descrits en la pròpia Llei 7/1985 de Bases del Règim Local.

 

Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local

Aquest aspecte el considerem clau. La delegació entre òrgans de govern és quelcom que pot arribar a ser comprensible. En canvi, la delegació de les competències del Ple de l’Ajuntament (representatiu del resultat electoral del municipi) cap a la Junta de Govern (on només s’hi troba el partit de govern, CiU) per decisió expressa de l’Alcalde; pot resultar incomprensible.

– Sentit del vot de Decidim Vila-seca: En contra.

– Justificació:

El Ple Municipal és el màxim òrgan de representació de la voluntat democràtica de la ciutadania, és on la sobirania popular delega la gestió i administració dels assumptes municipals. La delegació de competències per part del Ple cap a la Junta de Govern Local, on només hi és representat el grup polític de Govern, només es pot entendre com una voluntat d’evitar el debat públic i segrestar la veu d’una part de la ciutadania, conducta impròpia d’un Ajuntament de l’Europa democràtica del segle XXI. Aquest fet encara és més rellevant si la majoria absoluta que permet aquestes delegacions és tan feble o justa, ja que només representa un 43,23% dels votants.

Cal convidar el partit del Govern a una reflexió profunda sobre aquest tema, demanant-los que prioritzin la democràcia i la participació, tal com defensava l’Alcalde en el discurs d’investidura, i superin conductes passades que perjudiquen greument la imatge i l’esperit democràtic d’aquest Ajuntament. El nostre compromís i, estic segur, de la resta de grups de l’oposició, per fer que aquest Ple mantingui la eficiència de la Junta de Govern, segur que el tenen.

 

Creació dels Grups Polítics Municipals

Aquesta proposta preveu la creació dels Grups Polítics Municipals que agrupen els regidors de cada partit, i l’elecció del Portaveu proposat per cada Grup.

– Sentit del vot de Decidim Vila-seca: A favor.

– Justificació:

La creació dels Grups Polítics Municipals ve establerta per la Llei Municipal i de Règim Local, i la proposta d’Alcaldia s’ajusta als termes expressats en la mateixa. Per tant, no tenim cap objecció i la votem a favor.

 

Dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació

En aquesta Proposta es regulen les atribucions que reben els regidors en funció del seu grau de dedicació, distingint així entre Portaveus, Presidents de Comissions, Regidors Delegats o Regidors rasos.

– Sentit del vot de Decidim Vila-seca: En contra.

– Justificació:

Ens trobem amb una proposta que, per nosaltres, incorpora contradiccions que cal explicar:

Per una banda, i de forma general, creiem que considerant la situació econòmica del país -i Vila-seca no és una excepció- els representants polítics haurien de mostrar una major empatia cap a la molt difícil situació econòmica que estan passant molts dels nostres veïns i creiem que caldria una reducció de TOTES les indemnitzacions i retribucions dels càrrecs públics de l’Ajuntament. Ens posem, axií doncs, al costat de la resta de grups de l’oposició que també demanaven una rebaixa general de les retribucions polítiques i, aquest fet, hem considerat que és el factor determinant per a decidir la direcció del nostre vot. Per aquest motiu, votem en contra de la proposta.

Per altra banda, però, la proposta inicial mostrava una gran desproporció entre els topalls màxims que podien percebre les diferents categories de regidors i la feina que realment desenvolupen, només pel fet de ser o no portaveus de grup i ser o no regidors delegats, essent això un greuge important que vam proposar corregir i es va acceptar per part de la resta de grups, començant pel grup del govern, fet que volem posar en valor públicament.

 

Representants en els Patronats i entitats supramunicipals

En aquesta Proposta s’especifica quins regidors formen part dels Patronats de Turisme i Música i quins regidors de l’equip de Govern passen a representar l’Ajuntament en entitats diverses com poden ser: l’Autoritat Portuària de Tarragona, el CRT, el Consorci d’Aigües de Tarragona, etc. Els nomenaments un a un, els podeu consultar clicant a l’enllaç de la Proposta.

– Sentit del vot de Decidim Vila-seca: En Contra

– Justificació:

En reunions prèvies al Ple se’ns explica que, per Estatuts, al Patronat de Turisme només hi ha quatre places per a l’oposició i una al Patronat de Música. Se’ns ofereix ocupar la plaça del Patronat de Música, explicant que s’iniciarà un procés de modificació d’Estatuts per tal que tots els Grups de l’oposició tinguin una plaça en ambdós Patronats, amb el compromís verbal d’informar-nos puntualment i de forma prèvia a cada reunió del Patronat de Turisme, de totes qüestions que s’hi hagin de tractar, i fer el mateix amb la resta de l’oposició i les qüestions relatives al Patronat de Música.

Tot i no estar gaire convençuts amb el criteri d’assignació de les places de cada Patronat, acceptem el repte de treballar per aportar solucions al Patronat de Música, que al nostre entendre són molt necessàries, però decidim votar en contra per tal de poder presentar una moció en el futur si veiem que no hi ha una voluntat manifesta i/o una actitud proactiva en el canvi estatutari promès, que ens ha de permetre estar presents al Patronat de Turisme.

No Comments

Post a Comment